برچسب: maintenance

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

برنامه نگهداری پیشگیرانه: یک راهنمای هشت مرحله ای برای ساختن طرح PM

یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مجموعه ای از فرایندها ، دستورالعمل ها و ابزارهایی است که به کسب و کار شما کمک می کند تا نگهداری را به صورت کارا  با صرف وقت و هزینه ، انجام دهد. برای رسیدن به نگهداری پیشگیرانه موفق چندین نکته باید رعایت شود