برچسب: محرک

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

محرک های اساسی نگهداری

محرکهای نگهداری برای هشدار به تکنسینها در مورد نیاز به نگهداری در دارایی استفاده می شود. برنامه ریزی ، اقدام و ثبت عوامل نگهداری از کلیدهای اصلی نگهداری تجهیزات در بهترین حالت و در دسترس بودن آنها است . با کمک فناوری اطلاعات ، CMMS ، یک مولفه اصلی  در ایجاد ، ردیابی و اجرای محرک های نگهداریِ موثر است.